Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO WILD COSMETICS

 

WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (określany dalej jako "Regulamin") określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego wildcosmetics.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest WILD CORPORATION sp. z o.o.ul. Graniczna 18, 05-092 Łomianki, NIP 118-224-97-91 REGON 523379374. Firma wpisana jest w rejestrze przedsiębiorców KRS Sądu Rejonowego dla M. Stołecznego Warszawy, ul. Czerniakowska 100, Wydział XIV Rejestrowy, pod numerem KRS 0000996823.
 3. Sklep internetowy Wild Cosmetics znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.wildcosmetics.pl umożliwia dokonywanie zakupów kosmetyków naturalnych za pośrednictwem platformy informatycznej, zarządzanej przez Wild Corporaton Sp z o.o.. Klient może  również kontaktować się ze sklepem pod nr telefonu 790-57-00-57.
 4. Ceny towarów, znajdujących się w sklepie internetowym Wild Cosmetics, są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Informacje o towarach zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Wild Cosmetics na stronach sklepu internetowego.
 2. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia (złożenie zamówienia) stanowi złożenie Wild Cosmetics oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość o etapach realizacji zamówienia.
 3. Oferta ta zostanie przyjęta przez Wild Cosmetics, jeżeli będzie istniała możliwość zrealizowania zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, Wild Cosmetics zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej i Inpostu. Dostawy towaru są realizowane na terenie Polski.
 7. Klient posiada prawo wyboru sposobu zapłaty: przelewem, za pobraniem i za pomocą bramki płatniczej PAYNOW zgodnie z formularzem zamówienia. Przy płatności realizowanej za pomocą PAYNOW klient ma możliwość zapłaty kartą, BLIKIEM lub szybkim przelewem. W przypadku zapłaty przelewem klient jest zobowiązany do realizacji przelewu w ciągu 2 dni roboczych.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Operator świadczy usługi dla kart płatniczych Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, ustalonych przez Wild Cosmetics, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sprzedawcę. Koszty przesyłki są podane w formularzu zamówień.
 10. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki (czas oczekiwania stanowi ich sumę). W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą, czas realizacji jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Przesyłka jest dostarczana max. w ciągu 48 godzin. Może się zdarzyć, że część artykułów objętych zamówieniem okaże się niedostępna pomimo ich obecności w aktualnej ofercie sklepu. W takim przypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Czas dostawy towaru po spełnieniu wszystkich warunków wynosi 7 dni roboczych.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wild Cosmetics. Utrwalenie zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 12. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00.


GWARANCJE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym Wild Cosmetics są bez wad.
 2. Towary są dostarczane w opakowaniach oryginalnych, zamkniętych przez producenta.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ust. z dnia 30.05.2014 o prawach konsumentów.
 2. Zwrotu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego w panelu klienta w zakładce Zamówienia, a następnie odesłanie towaru na adres: 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 18. Po otrzymaniu przez sklep zwróconego towaru zostanie niezwłocznie zwrócona kwota pieniędzy zapłacona za towar.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu , którego po odpakowaniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

REKLAMACJE

 1. Wild Cosmetics zobowiązuje się do dostarczenia towaru Klientowi bez wad, zgodnego z umową.
 2. Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową można dokonać poprzez wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego w panelu klienta w zakładce Zamówienia.
 3. Wild Cosmetics rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w ciągu 7 dni roboczych.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Dane Klientów sklepu internetowego Wild Cosmetics będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanej RODO.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem oraz realizacją Umów Sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest Wild Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Granicznej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS Sądu Rejonowego dla M. Stołecznego Warszawy, ul. Czerniakowska 100, Wydział XIV Rejestrowy, pod numerem KRS 0000996823, NIP: 118-224-97-91, REGON: 523379374.
 3. Wszelkie dane wprowadzane podczas rejestracji konta w wildcosmetics.pl są bezpiecznie przechowywane i będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb działalności sklepu.
 4. Dane Klientów nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji gdy będzie to niezbędne dla zrealizowania zamówienia. Wszyscy Klienci sklepu mają możliwość wglądu i modyfikacji swoich danych po zalogowaniu się do Konta Klienta na stronach www.wildcosmetics.pl


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.